Lyrics Lala Hsu – Foolish Love (Theme Song from Movie 《Fall in Love at First Kiss》) 가사

追逐眼前 不斷消失的背影Zhu?zhu y?nqian buduan xi?osh? de beiy?ng끊임없이 눈앞에서 사라지는 뒷모습을 쫓아가我觸不到的距離 w? chu bu dao de juli내가 닿을 수 없는 거리야毫無保留 以?就能感動?hao wu b?oliu y?wei jiu neng g?ndong n? 아낌없이 주면 널 감동시킬 수 있을 줄 알았는데原來 差距像天地yuanlai ch?ju xiang ti?ndi알고보니 너와 나의 차이는 하늘과 땅이었어我喜歡? 也喜歡我的機率w? x?hu?n n? y? x?hu?n w? de j?l?날 널 …

Read more